วันที่ 3 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น.
นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ต้อนรับ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและคณะผู้ตรวจ มอบนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและตรวจเยี่ยม สำนักการคลัง สำนักปลัดเทศบาลและศูนย์บริการสาธารณสุขโพธิ์กลาง ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลนครนครราชสีมา