โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดกิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมภาษาพัฒนาสู่อาเซียน English Camp โดยส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกและใช้ทักษะทางภาษาครบทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน ณ สนามโรงเรียนเทศบาล 2(วัดสมอราย)