22ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันทักษะและกิจกรรมทางวิชาการ