27ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น