28ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่การเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN COMMUNITY)