93ค่าก่อสร้างระบบโซล่าเซลล์ สำหรับน้ำพุและกังหันเติมอากาศในคูเมืองที่ 5 (นารายณ์รังสฤษดิ์ )