139ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน