182ค่าก่อสร้างอาคารสูบน้ำดิบ โรงผลิตน้ำประปาบ้านใหม่หนองบอน