183ค่าวางท่อเมนประปา บริเวณถนนตรอกวัดท่าตะโก (ตรงข้ามหมู่บ้านศรีเพชร)