184ค่าทาสีภายนอกอาคารสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3