ดาวน์โหลดเอกสาร
– ประกาศ ให้มีการเลือกตั้ง สท.ทน.นม
– ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
– แบบสำรวจความพร้อมของผู้สมัคร สท.และ นายก
– ตารางการตรวจสอบเอกสาร
– หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น