ฉบับที่ 270 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (รถฟาร์มแทรกเตอร์ตัดหญ้าไหล่ทาง) จำนวน 1 รายการ /19 เม.ย. 2565