ฉบับที่ 271 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถเครนพร้อมกระเช้าไฟฟ้า) จำนวน 1 รายการ /19 เม.ย. 2565