การดำเนินการตามมาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565