ฉบับที่ 504 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและขยายกำลังการผลิตน้ำประปา ขนาดกำลังการผลิต 500 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง แบบถังตกตะกอน Plusator Clarifier และถังกรองทรายล้างอัตโนมั้ติ ที่โรงกรองน้ำ บ้านมะขามเฒ่า /25 ส.ค. 2565