ฉบับที่ 613 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ /11 ต.ค. 2565