(ร่าง) ประกวดราคาซืัอวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ /19 ม.ค. 2566