ฉบับที่ 354 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 /23 มิ.ย. 2566