โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ /23-ก.ค.-2562