ฉบับที่ 316 การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ทีชำรุด เสื่อมสภาพ ของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม /23-ก.ค.-2562