ฉบับที่ 350 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2562 /18-ก.ค.-2562