ฉบับที่ 347 เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง /18-ก.ค.-2562