โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนน 30 กันยา ซอย 6 แยกขวามือท้ายซอ ข้างบ้านเลขที่ 416 /11-ก.ค.-2562