ก่อสร้างถนน ค.ส.ฃ พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนน 30 กันยา ซอย 6 แยกขวามือท้ายซอย ข้างบ้าน เลขที่ 416