ประกาศปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนน 30 กันยา ซอย 2/1/9