ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. 30 กันยา ซอย 2/1/7 ปรับปรุงผปิวจราจร ค.ส.ล. 30 กันยายน ซอย 2/1/7