ฉบับที่ 330 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562