ฉบับที่ 323 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน /8-ก.ค.-2562