โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 1 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี) /8-ก.ค.-2562