ก่อสร้างขยายสะพาน ค.ส.ล. ซอยวัดท่าตะโก /3-ก.ค.-2562