ฉบับที่ 286 เปลี่ยนแปลงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562