ฉบับที่ 293 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำเสีย) จำนวน 1 รายการ /25-มิ.ย.-2562