ฉบับที่ 292 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องกวนตะกอนใต้น้ำเพร้อมอุปกรณ์) จำนวน 2 เครื่อง 25-มิ.ย.-2562