จัดซื้อเครื่องเติมอากาศพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 50 ลูกบาศก์เมตร/นาที