เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์อื่นจำนวน 1 รายการ /18 มิ.ย. 2562