ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันนก /18 มิ.ย. 2562