เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 8 รายการ ของสำนักการศึกษา /18 มิ.ย. 2562