ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ บ้านพักทหารหนองบัวรอง ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. ความยาวประมาณ