ฉบับที่ 257 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 7 รายการ /11-มิ.ย.-2562