ประกวดราคาซื้อโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพและสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้สูงอายุป่วยติดเตียง และผู้พิการ