ฉบับที่ 230 การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 5 ประเภท 43 รายการ