ฉบับที่ 230 การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ /24-พ.ค.-2562