ฉบับที่ 186 การขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ชำรุด จำนวน 5 ประเภท 43 รายการ -30-เม.ย.-2562