ฉบับที่ 200 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 /2-พ.ค.-2562