ฉบับที่ 174 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง จำนวน 1 รายการ /22-เม.ย. 2562