โครงการปรับปรุงห้องเรียนบริเวณชั้น 1 อาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) /22 เม.ย. 2562