ฉบับที่ 129 ประกวดราคาจ้างปูแผ่น HDPE บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยชั่วคราว (ส่วนหลัง) /27-มี.ค.2562