ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 28 เครื่อง /27-มี.ค.-2562