ฉบับที่ 125 ประกวดราคาซื้ออุปกรณฑ์ตรวจวัดตู้ DMA ถนนมุขมนตรี หน้าวัดสวนพริกไทย จำนวน 1 ชุด /22-มี.ค.-2562