ฉบับที่ 119 เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพของกองสวัสดิการสังคม /22-มี.ค.-2562